Ukvarjamo se z vsemi vidiki nepremičninskih poslov, kot so pridobivanje, odtujevanje, upravljanje, financiranje in preverjanje stanja nepremičnin. Strankam svetujemo pri nakupu in prodaji ter najemu in oddaji nepremičnin. Zastopamo jih v postopkih delitve in razdelitve nepremičnin ter v nepremičninskih sporih. Za stranke vodimo nepremičninske projekte, kar vključuje celoten proces investicij v nepremičnine, od pridobivanja zemljišč za gradnjo, pridobivanja gradbenega dovoljenja, izgradnje nepremičnine, pridobitve uporabnega dovoljenja, do prodaje nepremičnin končnim kupcem. Svetujemo pri naložbah v nepremičnine in pripravljamo listine v zvezi z nepremičninskimi posli.

Za stranke vodimo lastninske, posestne, sosedske in mejne spore. Svetujemo in zastopamo pri urejanju in varstvu služnosti, razdelitvi solastnine in vzpostavitvi etažne lastnine. Sestavljamo pogodbe in listine stvarnega prava ter opravljamo druge odvetniške storitve s področja stvarnega prava.

Zastopanje strank in svetovanje strankam pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov v škodnih primerih kot so delovna nezgoda, avtomobilska nezgoda in druge nezgode.

Svetovanje in zastopanje v vseh fazah kazenskega postopka – predkazenskem postopku, preiskavi in zastopanje na glavni obravnavi, ter za uporaba pravnih sredstev zoper sodne odločbe. Stranke zastopamo pri prevzemu kazenskega pregona kot zasebni tožilec, vložitvi zasebne tožbe in uveljavljanju premoženjskopravnega zahtevka.

Svetujemo in zastopamo v vseh fazah prekrškovnega postopka.

Stranke zastopamo:

 • v pravdnih, nepravdnih in izvršilnih postopkih,
 • v kazenskih postopkih;
 • v postopkih zaradi prekrškov;
 • v upravnih postopkih;
 • v delovnopravnih zadevah;
 • v drugih postopkih pred sodišči.

Zastopanje, svetovanje in pravna pomoč v postopkih razveze zakonske skupnosti, dodelitve mladoletnih oseb v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitve in ureditve stikov, odvzema stikov, določitve preživnine, zvišanja ali znižanja preživnine, delitve skupnega premoženja, in v drugih postopkih družinskega prava. Sestavljanje pogodb in listin družinskega prava.

V dednopravnih zadevah nudimo strankam svetovanje,  pravno pomoč in zastopanje  pri sestavi oporok in pogodb dednega prava, pri uveljavljanju pravice do dedovanja, uveljavljanju dednopravnih zahtevkov,  dogovarjanju med dediči, razdelitvi premoženja in sklepanju izvensodnih sporazumov med dediči.

Priprava pogodb o zaposlitvi in internih aktov družb, priprava pogodb o zaposlitvi ali poslovodnih pogodb s poslovodnimi delavci, izvedba posamičnih in kolektivnih odpustov, prenosi delavcev pri spremembi delodajalca in svetovanje glede kadrovske problematike. Zastopanje strank v individualnih in kolektivnih delovnih sporih.

Zastopanje strank pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Za stranke sestavljamo pogodbe in druge listine ter jim pri sklepanju pogodb in drugih listin iz raznovrstnih pravnih področij svetujemo.

Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih.

V zvezi s sklenjenimi pravnimi posli nudimo strankam davčno svetovanje.

Zastopanje interesov upnikov v stečajnih postopkih, pravna pomoč pri izvedi finančne reorganizacije, prisilnih poravnav in stečajev, pravno svetovanje v primeru kapitalske neustreznosti, prezadolženosti in nelikvidnosti, idr.

Zastopanje upnikov in dolžnikov v postopkih izterjave denarnih in nedenarnih terjatev.

V upravnih zadevah nudimo strankam svetovanje in pravno pomoč. Stranke zastopamo v upravnih postopkih pred upravnimi organi in upravnim sodiščem.

Domačim in tujim gospodarskim družbam in podjetnikom nudimo svetovanje,  pravno pomoč in zastopanje:

 • pri ustanavljanju, registraciji, statusnih spremembah, preoblikovanju, prestrukturiranju, prevzemih, združitvah, likvidaciji in stečaju družb, podružnic, podjetnikov in fizičnih oseb, pri spremembah lastništva, pri nakupih, prodaji in prenosih poslovnih deležev ali premoženja, pri nakupih premoženja ali podjetij stečajnih dolžnikov in izbiri oblike poslovanja ter strukture upravljanja;
 • pri vpisih pravic v javne knjige in registre.
 • pri vsakodnevnem poslovanju in vodenju poslovnih aktivnosti, urejanju poslovnih razmerij, pogodbah in drugih oblikah komercialnih dogovorov, transakcijah in komercialnih projektih,  ustanavljanju potrebnih zavarovanj, garancij in jamstev za zavarovanje, stvari, terjatev in obveznosti, tudi v zadevah mednarodne trgovine;
 • pri vzpostavljanju medsebojnega poslovnega sodelovanja, distribucijskih sistemov pretoka blaga in storitev, skupnih vlaganjih, prenosih tehnologij in know-howa in javno-zasebnih partnerstev;
 • pri pridobivanju dovoljenj in soglasij  državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
 
 
Luka Skvarča - Odvetnik
Notranjska cesta 42a  |  p.p. 27  |  1380 Cerknica


noga kontakt T: +386 1 709 61 61  |  F: +386 1 709 61 62  |  M: +386 51 644 776
E: odvetnik.skvarca@siol.net  |  www.odvetnik-skvarca.si
davčna št.: 44408277  |  matična št.: 2477564000
IBAN: SI56 0202 9026 0592 542 odprt pri NLB d.d.
 
   
 
Pravno obvestilo  |  Zaposleni  |  Odvetniška zbornica Slovenije  |  © Luka Skvarča